تبادل فرهنگی یا تهاجم فرهنگی

پس، تبادل فرهنگی به انتخاب ماست، اما تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است. تبادل فرهنگی انجام می دهیم تا کامل شویم؛ یعنی فرهنگ خودی را تکمیل کنیم. اما تهاجم فرهنگی انجام می گیرد تا فرهنگ خودی را ریشه کن کند. تبادل فرهنگی از چیزهای خوب است؛ تهاجم فرهنگی از چیزهای بد است. تبادل فرهنگی در هنگام قوت و روزگار توانایی یک ملت انجام می گیرد؛ تهاجم فرهنگی در دوران ضعف یک ملت است.

امام خامنه ای 71/5/21 - کتاب دغدغه های فرهنگی ص 116

برای دیدن تصویر در ابعاد A4 روی آن کلیک کنید

/ 0 نظر / 10 بازدید