عصر امام خمینی رحمه‌الله


http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif یک کلمه از آن حرفهایى که دشمنان مى‌خواستند بر زبان امام جارى شود، بر زبان او جارى نشد. این، استقامتِ حسینى است. ۱۳۷۵/۰۳/۱۴


http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22753/6.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif روشها و برنامه‌هاى نظام اسلامى هم، همان مقرّرات و برنامه‌ها و احکامى است که در منابع اسلامى تبیین و معیّن شده است؛ یعنى نظام اسلامى، نظامى است که صددرصد برخاسته از اسلام است. ۱۳۷۶/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22753/7.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif دو نکته اساسى در حرکت امام بزرگوار بود که همین دو نکته، سرمایه ارزشمند این انقلاب بود و هست: یکى این است که هدف این انقلاب، اسلام است. دوم این که سربازان این انقلاب و لشکر این انقلاب، مستضعفان و پابرهنگان و قشر جوانند. ۱۳۷۷/۰۳/۱۴
 
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22753/3.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif در این مملکت، آنچه که براى آمریکا، براى استکبار و براى جهانخواران قابل قبول نیست، استقلال این مملکت و استقلال و بیدارى این مردم است؛ آن دست ردّى است که این مردم به سینه دشمنان این کشور و جهانخواران زده‌اند؛ این را نمى‌خواهند. ۱۳۷۸/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22753/8.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif تحوّلات عالم، مسائل بزرگ بشرى و انسانى، انقلابهاى بزرگ، پیشرفتهاى بزرگ و حرکتهاى عظیم، هیچکدام در دست قدرتمندان و زورمداران عالم نیست؛ همه این عوامل به اراده، ایمان، فداکارى، حرکت و تجمّع انسانها برمى‌گردد که بر سرنوشت بشر مى‌تواند حکومت کند. ۱۳۷۹/۰۳/۱۴

 
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif اسلام‌گرایى در نظام اسلامى، از مردم‌گرایى جدا نیست. مردم‌گرایى در نظام اسلامى، ریشه اسلامى دارد. ۱۳۸۰/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif اصل عدالت اجتماعى، اجراى عدالت، در نظر گرفتن حقِ‌ّ توده‌هاى وسیع مردم و پُرکردن فاصله طبقاتى، یکى از اصول اصلى نظام اسلامى است. ۱۳۸۱/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif بزرگترین مبارزه با آمریکا، خدمت به این مردم است. هرکه مى‌خواهد با امریکا مبارزه اساسى کند، باید به این مردم خدمت کند. ۱۳۸۲/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21123/C/13910719_0721123.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه است. ۱۳۸۳/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif صفا و صدقى که در این نظام بود، و همین شعار معنویت و اسلام - که هویت مسلمان‌ها را به یادشان مى‌آورد - موجب شد که حرکت بیدارى اسلامى در سرتاسر دنیاى اسلام به‌وجود بیاید. ۱۳۸۴/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22753/9.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif ما وقتى که «قیام لله» مى‌کنیم، خداى متعال با یک حرکت ما هزاران و میلیون‌ها حرکت و فعل و انفعال را در فضاى زندگى اجتماعى به وجود مى‌آورد و تحول ایجاد مى‌شود. ۱۳۸۵/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif مردمى بودن در نظام جمهورى اسلامى، یک شاخه‌ى اصلى است؛ یعنى رأى مردم، هویت مردم، کرامت مردم، خواست مردم، از جمله‌ى عناصر اصلى در نظام جمهورى اسلامى و این بناى مستحکم است. ۱۳۸۶/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/22753/4.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif گسترش انقلاب در میان ملتها از راه الگوسازى نظام جمهورى اسلامى‌است. ۱۳۸۷/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif راه این ملت بزرگ ما که پرورده‌ى بیانات امام و هدایتهاى امام است، براى رسیدن به اوج اعتلاء و پیشرفت عبارت است از اینکه این عزت ملى را در همه‌ى عرصه‌ها حفظ کند. ۱۳۸۸/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif امام منهاى خط امام، امام بى‌هویت است. سلب هویت از امام، خدمت به امام نیست. مبانى امام، مبانى روشنى بود. ۱۳۸۹/۰۳/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif دو بُعد اصلى در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت و بُعد عقلانیت است... بُعد سومى هم وجود دارد، که آن هم مانند معنویت و عقلانیت، از اسلام گرفته شده است و آن، بُعد عدالت است. اینها را باید با هم دید. تکیه‌ى بر روى یکى از این
ابعاد، بى‌توجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا میکشاند، به انحراف میبرد. ۱۳۹۰/۰۳/۱۴
 
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/12619/C/13900317_0112619.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif پیشرفت، فقط پیشرفت در مظاهر مادى نیست؛ در همه‌ى ابعاد وجودى انسان است؛ که درونش آزادى هم هست، عدالت هم هست، اعتلاى اخلاقى و معنوى هم هست؛ اینها همه در مفهوم پیشرفت هست. ۱۳۹۱/۰۳/۱۴
/ 0 نظر / 11 بازدید