آخرین زمینلرزه های ایران و نواحی مجاور
 

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۹۵
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۹۴
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۹۳
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۹۲
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

  ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۹۱
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۹۰
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 
 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 
 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 
 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷
 ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «تحریمیم میفهمی!؟»؛
 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳
 ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «تحریمیم میفهمی!؟»؛
 ................................................................
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲
 ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «تحریمیم میفهمی!؟»؛

 
................................................................
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «تحریمیم میفهمی!؟»؛
 
 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰

................................................................ 

فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
................................................................
  فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱

ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
................................................................
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸
 ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
................................................................
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶
 ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
                                         فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵
................................................................
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴
 ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
................................................................
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام 61
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
 فیلم طنز/ دکتر سلام 60
 ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
  فیلم طنز/ دکتر سلام 59
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

................................................................
فیلم طنز/ دکتر سلام 58
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
................................................................
فیلم طنز/ قسمت پنجاه و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

 ................................................................
فیلم طنز/ قسمت پنجاه و ششم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 فیلم طنز/ قسمت پنجاه و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
................................................................
فیلم طنز/ قسمت پنجاه و پنجم مجموعه «دکتر سلام»
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت پنجاه و پنجم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت پنجاه و چهارم مجموعه «دکتر سلام»
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت پنجاه و چهارم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت پنجاه و سوم مجموعه «دکتر سلام»
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت پنجاه و سوم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت پنجاه و دوم مجموعه «دکتر سلام»
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
فیلم طنز/ قسمت پنجاه و یکم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت پنجاه و یکم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم/ تیزر «فیلم کامل جشن یکسالگی دکترسلام»
فیلم؛

فیلم/ تیزر «فیلم کامل جشن یکسالگی دکترسلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت پنجاهم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت پنجاهم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و نهم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت چهل و نهم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش دوم
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش دوم

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش اول
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش اول

.................................................................
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
.................................................................
فیلم طنز/ قسمت چهل و ششم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
فیلم طنز/ قسمت چهل و پنجم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت چهل و پنجم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و چهارم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و سوم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت چهل و سوم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و دوم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و یکم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
فیلم طنز/ قسمت چهلم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت چهلم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت سی و نهم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت سی و نهم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
فیلم طنز/ قسمت سی و هشتم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
فیلم طنز/ قسمت سی و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت سی و ششم مجموعه «دکتر سلام»
تکرار/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
فیلم طنز/ قسمت سی و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
.................................................................
فیلم طنز/ قسمت سی و پنجم مجموعه «دکتر سلام»
بازنشر// ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت سی و پنجم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت سی و چهارم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت سی و سوم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت سی و سوم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت سی و دوم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت سی و دوم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت سی و یکم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت سی و یکم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................

 
فیلم طنز/ قسمت سی ام مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت سی ام مجموعه «دکتر سلام»

................................................................. 
فیلم طنز/ قسمت بیست و نهم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت بیست و نهم مجموعه «دکتر سلام

.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت بیست و هشتم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

.................................................................
فیلم طنز/ قسمت بیست و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
 
فیلم طنز/ قسمت بیست و ششم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
.................................................................
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
فیلم طنز/ قسمت بیست و ششم مجموعه «دکتر سلام»
.................................................................
فیلم طنز/ قسمت بیست و پنجم مجموعه «دکتر سلام»ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

.................................................................

فیلم طنز/ قسمت بیست و چهارم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

.................................................................

فیلم/ حاشیه‌های اکران «دکتر سلام» در جشنواره عمار
«جشنواره مردمی فیلم عمار» - 8

فیلم/ حاشیه‌های اکران «دکتر سلام» در جشنواره عمار

.................................................................

 

فیلم طنز/ قسمت بیست و سوم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

فیلم طنز/ قسمت بیست و سوم مجموعه «دکتر سلام»

.................................................................

 
فیلم طنز/ قسمت بیست و دوم مجموعه «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

.................................................................

فیلم طنز/ قسمت بیست و یکم مجموعه «دکتر سلام»
بازنشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

.................................................................

فیلم/ قسمت بیستم مجموعه طنز «دکتر سلام»
باز نشر/ ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

.................................................................

فیلم/ قسمت نوزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛

.................................................................

قسمت هجدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
ویژه برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
 
.................................................................
 
تیزر سری جدید «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
سری جدید «دکتر سلام» از هفتم مهر ماه، یکشنبه هر هفته در «خبرگزاری دانشجو» منتشر می‌شود.
...........................................................................................................
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام
ویژه برنامه غیرانتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»؛
سوژه‌های این هفته: وزرای پیشنهادی: نجفی، زنگنه، منفرد، توفیقی، نعمت‌زاده و...نمایندگان مجلس: کوچک‌زاده، قاضی‌پور و ...، حسن روحانی و با معرفی «دکتر تمام»
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام
ویژه برنامه غیرانتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»؛
سوژه‌های این هفته: وزرای پیشنهادی: نجفی، زنگنه، منفرد، توفیقی، نعمت‌زاده و...نمایندگان مجلس: کوچک‌زاده، قاضی‌پور و ...، حسن روحانی و با معرفی «دکتر تمام»

................................................................. 

کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام
ویژه برنامه غیرانتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»؛
سوژه‌های این هفته: احمدی‌نژاد، روحانی، عارف، احسان علیخانی، خاتمی، نعیمه اشراقی و ... و سوژه ثابت هفته : علی مطهری
.................................................................
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
ویژه برنامه غیرانتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»؛
سوژه‌های این هفته: اهالی خانه سینما، فرح‌بخش، الهام، احمدی‌نژاد، خاتمی، حاجی‌بابایی، مطهری، حسینیان، رحیمی، رائفی‌پور و...
.................................................................
قسمت چهاردهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
ویژه برنامه غیرانتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»؛
سوژه‌های این شماره: رائفی‌پور، روحانی، عباسی، قدیری‌ابیانه، علی دایی، باهنر، پروین احمدی‌نژاد، علی مطهری، هاشمی رفسنجانی و ...
.................................................................
قسمت سیزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه غیرانتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»؛
سوژه‌های این شماره: روحانی، رضایی، خاتمی، حدادعادل، قالیباف، احمدی‌نژاد، ضرغامی، الله‌کرم، امیر قطر و ... همراه با بازگشت شکوهمند «علی مطهری» به دکتر سلام!
.................................................................
قسمت دوازدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه غیرانتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»؛
سوژه‌های این شماره: تیم ملی فوتبال، تیم ملی والیبال، مربی تیم فوتبال کره‌جنوبی، جنبش عدالت‌خواه، روحانی، قاضی‌زاده، الهام، مشایی، جوانفکر ...
.................................................................
قسمت یازدهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ روحانی، ولایتی، جلیلی، غرضی، قالیباف، رضایی، کواکبیان، حاجیلو، حجت‌الاسلام زارع فومنی، حجت‌الاسلام جلالی، اوباما و ...
.................................................................
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ رضایی، روحانی، جلیلی، قالیباف، ولایتی، حداد عادل، عارف، غرضی و با معرفی دکترترین دکتر قرن
.................................................................
قسمت نهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ غرضی، عارف، جلیلی، روحانی، قالیباف، حداد عادل، ولایتی،رضایی و با حضور استثنایی «دکتر علی مطهری» !
.................................................................
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه‌برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ غرضی، قالیباف، ولایتی، حداد، روحانی، جلیلی، احمدی‌نژاد، هاشمی، خاتمی، رضایی، عارف و سوژه ثابت دکتر سلام: علی مطهری...
.................................................................
قسمت هفتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر حسینیان، علیخانی، هاشمی رفسنجانی و پسران، قالیباف، جلیلی، روحانی، مشایی، سید حسن خمینی، علی مطهری و پدیده انتخابات: محمد غرضی...
.................................................................
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ هاشمی، جلیلی، مشایی، لنکرانی، پورمحمدی، باهنر، متکی، ابوترابی، احمد توکلی و خانم دکتر فاطمه هاشمی...
.................................................................
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ هاشمی، قالیباف، مشایی، لنکرانی، سعیدی کیا، عارف، حداد عادل، محسن هاشمی و انتشار فیلم اختصاصی لابی در مجلس!
.................................................................
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ هاشمی، متکی، مشایی، ابوترابی، احمدی نژاد، عارف، پورمحمدی،حسن روحانی، حداد عادل، مهندس بازرگان و... و با حضور افتخاری آقای همساده
.................................................................
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ قالیباف، ابوترابی، رضایی، کواکبیان، احمدی نژاد، باهنر، زاکانی، خاتمی، حسن عباسی، جبهه پایداری و با حضور افتخاری حمید جبلی و کریم باقری
.................................................................
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این شماره آقایان دکتر روحانی‬،‫ ولایتی‬، ‫هاشمی‬، ‫ابوترابی‬، ‫پورمحمدی‬، ‫باهنر‬، ‫آل اسحاق‬، ‫کواکبیان‬، ‫الهام‬، ‫ضرغامی‬، ‫احمدزاده کرمانی‬ ‫و فامیل دور‬...
 
.................................................................
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
ویژه برنامه انتخاباتی «خبرگزاری دانشجو»
سوژه‌های این هفته: آقایان رضایی، قالیباف، خاتمی، سعیدی‌کیا، پورمحمدی، فلاحیان، باهنر، عارف، باقری‌لنکرانی، زاکانی، بیاتیان، ده‌نمکی و دکترترین دکتر ...
.................................................................
 
تیزر مجموعه طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
شوخی با کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری؛
 
 
 
طراح - عکاس - ساخت کلیپ - بعضی وقت ها شعر هم می گم --- لیسانس نرم افزار کامپیوتر
ابراهیم وکیلی گندمانی